W roku szkolnym 2021/2022 dzieci z grupy Biedronki przystąpiły do udziału w  ogólnopolskim projekcie  „Mały Miś W świecie wielkiej literatury”. Głównym celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa w całej Polsce i zagranicą. Projektowi  patronuje MAC Edukacja oraz wydawnictwo Bliżej Przedszkola. Cele szczegółowe projektu: zachęcenie dorosłych do głośnego czytania dzieciom; uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych; wprowadzanie dziecka w świat literatury; budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, gry przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych; kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego; rozwijanie samodzielności i kreatywności i innowacyjności u dzieci.  Projekt obejmował 6 modułów: Czytamy razem z Małym Misiem. Kodujemy razem z Małym Misiem. Opowiem Wam o Polsce. Misiowe recepty na pozytywne myślenie. Misiowy bajarz. Misiowe zajęcia pod chmurką. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci. Rozbudzał pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynił się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat i innych ludzi.